Skriveseminar på Santorini 13. - 20. april 2015Samskriving på taket i Finika
Nydelige dagar på øya Thira - Santorini i Hellas. Øya er den største i ei sirkelforma øygruppe danna av levningar etter eit vulkansk krater. 

I skrivande stund sit me på flyet heim og tenker på summen av intrykk frå turen: lange, konsentrerte dagar, kvite og blanke som nye innbydande teikneark.  Det har vore ei arbeidsam, men samtidig roleg veke på den måten at opphaldet har gjort det mogeleg å ha fullt fokus berre på oppgåvene knytt til prosjektet. For to småbarnsmødrer, som i heimen sjeldan får tenkt ferdig ei heil setning og på jobb sjonglerer merksemda på fleire prosjekt samtidig, har desse dagane vore kjærkomne.

Frå Santorini sin høgaste topp Profitis Elias på 956 m
Me byrja opphaldet med workshop knytt til oppstart av artikkelskriving. Prosjektleiar Kari-Anne haldt ein innleiande presentasjon om korleis å skrive akademisk artikkel. Ho gav vidare ei innføring i korleis me skulle gå laus på det innsamla materialet frå litteratursøket som vart utført i forkant av turen. Vidare presenterte alle deltakarane sitt påbyrja artikkelmateriale, og gruppa gav tilbakemelding og tips for vidare arbeid. Me sette i gong med å finne fram til aktuelle kriterier for skanning av abstracts.

Samstundes fann me det nødvendig å byrje arbeidet med innleiinga til dei to fyrste planlagde artiklane i vår del av prosjektet. Dette for å definere feltet og få ei oversikt over materiale, samt finne forma på strukturen i denne delen av artikkelen. Vårt faglege fokus vil i fyrste omgang dreie seg om å finne fram til kriterier for god bruk av bildet i bildebok og i bildebokapplikasjonar.

Gjengen: frå v. bak Lovise, Ingrid, Silje, Anne Grethe,
frå v. framme: Kari-Anne og Liz

Under opphaldet vart det fleire gonger påpeikt at samspelet i gruppa fungerer svært godt. Det kjem truleg av at den består av berre fine folk;-) Tryggleik i gruppa legg eit godt grunnlag for god dialog og meiningsutveksling. Dessutan er det laga ein god struktur for hyppige møter og deling av materiale slik at den enkeltets kompetanse kjem dei ulike kollektive prosessane og prosjekta til gode.

Me var så heldige å ha vår eigen engelskspråklege akademikar frå Universitetet i Bristol med oss, Liz. Når ein skal i gong med sin fyrste akademiske artikkel og den skal skrivast på engelsk, var det svært godt å få hjelp til å finne dei presise orda som uttrykte akkurat det me ønskja å formidle.

Det vart mange timer med skanning av abstracts. Å gå igjennom ca. 2000 abstracts kan vise seg å ta litt tid, men under ein solhatt går det meste greitt. Dei siste dagane vart det fleire diskusjonar om bruk av faglege omgrep, brukt i dei aktuelle abstracts. Me opplev at metoden er ein god veg å jobbe seg inn i eige fagområde på.

Den siste dagen summerte me arbeidet som var gjort og Kari-Anne gav oss ein prat om vegen vidare.

Etter slike gode og konstruktive dagar ønskjer ein berre fleire. Den siste delen av opphaldet fann me ut at me ville søke IU-midlar frå Høgskulen i Telemark internt til eit nytt skriveseminar. Denne gongen vil me reise til Universitetet i Bristol der vår gode samarbeidspartnarar Liz har sin arbeidsplass. Me håpar at søknaden vil gje resultat. Enn så lenge lev me på den gode driven me har komme inn i etter ei veke på det vulkanske krateret Thira - Santorini.

Vulkansk strand nær PyrgosLovise og Ingrid
Thira - Santorini, Hellas 20. April 2015 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

DSL+ - webinar

Mest lest