Tidlig språkstimulering er viktig for barn med Down syndrom!

I dag har jeg resubmittet artikkelen “Longitudinal Relationships between Language and Verbal Short-term Memory Skills in Children with Down Syndrome”, som jeg har skrevet sammen med Arne Lervåg, Solveig-Alma Halaas Lyster og Charles Hulme. Håper editor er fornøyd med revisjonen vår og at artikkelen blir akseptert.

Artikkelen fokuserer som tittelen sier på språk og minne hos barn med Down syndrom. Dette er barn som har økt risiko for språkvansker. Fordi det i det internasjonale fagmiljøet er gjennomført få forskningsstudier i forhold til hvordan barn med Down syndrom utvikler språket sitt over tid og fordi studiene som foreligger ofte er av svak forskningsmessig kvalitet (f.eks. få informanter og aldersblandede grupper) - er det viktig å utvinne ny kunnskap på området. Artikkelen som i dag er resubmittet er en longitudinell studie der vi sammenligner språkferdigheter hos en alderskohort av barn med Down syndrom (N=43) med en alderskohort av typisk utviklede kontrollbarn (N=57). De to gruppene ble matchet for nonverbale mentale evner og sammenliknet på ordforråd, grammatikk og verbalt korttidsminne. Barn med Down syndrom viste svakere ferdigheter innen alle områdene som ble testet sammenliknet med de yngre typisk utviklede barna på samme nonverbale mentale alder, men forskjellene var små på ordforståelse. Longitudinelle analyser viser betydelig stabilitet i både språk og verbalt korttidsminne over tid, noe som tilsier at tidlig språk- intervensjon må prioriteres for barn med Down syndrom.- Skrevet av Kari-Anne Næss -

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

DSL+ - webinar

Mest lest